Studiebegeleiding

Wij kiezen resoluut voor een leerlinggerichte aanpak met totale ontplooiingskansen voor elk kind. Wij garanderen kwaliteitsonderwijs op maat van de leerling.

Onze school onderhoudt nauwe contacten met de eigen basisscholen en andere basisscholen uit de omgeving. Op die manier blijft de opvolging verzekerd en gaat er niet nodeloos veel tijd verloren aan het achterhalen van eventuele werkpunten. Indien nodig, kan er snel en efficiënt ingezet worden op bijsturing en remediëring.

Extra lessen “Leren leren”
Onze leerlingen van de eerste graad krijgen op verschillende momenten in het schooljaar extra lessen “Leren leren”. Dit zowel tijdens als buiten de vakken. Deze lessenreeks wil helpen bij het zoeken naar een goede studiemethode die aansluit bij de werkwijze en de verschillende studierichtingen van onze leerlingen.
Voor de leerlingen in de tweede en de derde graad wordt dit voorzien op basis van de noden van de leerling. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, worden voor deze lessenreeks uitgenodigd door de leerlingbegeleiders.
Een goede studiemethode is zeker geen toverformule. Integendeel, studeren is voor iedereen anders. De leerlingen  krijgen allerlei praktische tips, die iedereen – voor welk vak dan ook – kan gebruiken. Ze kiezen er zelf die tips uit die voor hen van toepassing zijn. Daarbovenop krijgen ze een heleboel handige weetjes.

Differentiëren – remediëren
Permanente bijscholing van de leerkrachten zorgt ervoor dat er in de lessen activerend en gedifferentieerd kan gewerkt worden. Zo zorgen de leerkrachten dagelijks voor uitdaging en/of extra ondersteuning (remediëring) al naar gelang de noden van de individuele leerlingen.

2015-10-23 11.42.132015-10-23 11.40.35Begeleidingsplan – inhaallessen
Leerlingen die extra hulp nodig hebben om de leerstof of de studiemethode voor een bepaald vak onder de knie te krijgen, kunnen op advies van de klassenraad of op vraag van de ouders een begeleidingsplan krijgen. Het begeleidingsplan wordt individueel aangepast aan de noden van de leerling.

Elke leerkracht geeft vrijwillig inhaalles voor zijn/haar vak. Deze inhaallessen vinden plaats na het normale lessenrooster of tijdens de middagpauze.

Portfolio
Vanaf de eerste graad wordt reeds werk gemaakt van een leerportfolio dat de talenten van de leerlingen in kaart moet brengen en moet helpen bij een juiste studiekeuze en studiemethode. Dit gebeurt door een rijke variatie aan doelgerichte opdrachten vanaf de onthaaldagen in het eerste jaar tot aan het einde van het zesde jaar, het moment waarop ze onze school verlaten en elk hun eigen weg kiezen. Het leerportfolio wordt over de campusgrenzen meegenomen naar de tweede en derde graad.

De begeleiding d.m.v. de leerportfolio focust in de tweede graad vooral op studiekeuze en studiemethode. In het derde jaar ligt het zwaartepunt bij de studiemethode. Tijdens de onthaaldagen ontdekken leerlingen hun talenten en kwaliteiten en bekijken zij welke studierichting daar het meeste bij aansluit. Om een vlottere overgang naar de tweede graad te bewerkstelligen, verplichten we de leerlingen na te denken over hun studiekeuze in het licht van het advies dat zij kregen in de middenschool. Er wordt een leermotivatietest afgenomen en er worden lessen ‘leren studeren’ aangeboden. In het vierde jaar proberen we de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun studiekeuze voor de derde graad.
De leerlingen worden intensief gecoacht door hun klastitularis, die hen bij elk rapport een verantwoording van hun cijfers vraagt en samen met hen een examenplanning opmaakt.

De begeleiding d.m.v. de leerportfolio focust in de derde graad op leermotivatie en op horizonverruiming (zodat de leerling een beter zicht krijgt op zijn/haar keuzemogelijkheden na het secundair onderwijs). De aandacht voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling wordt verder uitgediept. Zowel de klastitularis als de leerkrachten modules spelen een belangrijke coachende rol en begeleiden de reflectiemomenten. In de modules van de derde graad wordt er o.a. via de website ‘klaar voor hoger onderwijs’ gewerkt aan academische taalvaardigheid en ICT-kennis en nemen de leerlingen deel aan testen over hun studiekeuze en studiemethode.

2015-10-12 15.41.09 2015-10-12 15.45.07

Project leren kiezen
Specifiek voor de tweedejaars is er een project rond leren kiezen. Je gaat tijdens dit project samen met je leerkrachten op zoek naar wie je bent, wat je echt wil, wat je goed kan en waar je graag beter wil in worden.

Huiswerkbegeleiding eerste graad
Op maandag, dinsdag en donderdag, na het beëindigen van de lessen, hebben de leerlingen de kans om onder begeleiding van een studiebegeleider hun huiswerk te maken of te studeren (15u25-17u). Zij kunnen hierbij gebruik maken van al het materiaal dat in de mediatheek ter beschikking is (computers, atlas, woordenboeken, …). De huiswerkbegeleiding kan ook door de klassenraad geadviseerd worden bij wijze van remediëring.